open ruimte met een stevig fundament

 

intentieverklaring

Economy Transformers wil graag dat het klopt wat we doen en zeggen. Dit betekent ook dat we zelf willen waarmaken waar we naar streven. We vertellen je dan ook graag zo transparant mogelijk hoe ons eigen nieuwe economie beleid eruit ziet. Om dit goed helder te maken, maken we gebruik van het zes dimensie kader.

Heb je vragen, op en aanmerkingen.. laat het ons weten. Ook voor ons is het immers een zoektocht die nooit ophoudt.

Ik ben/wij zijn

Intentie

De mens en zijn behoeften en talenten staan centraal. De organisatie haalt het beste in hen naar boven vanuit hun (spirituele) oorsprong. Individuen die zichzelf tot uitdrukking brengen komen bij elkaar vanuit de gemeenschappelijke intentie een bijdrage te leveren aan een economie en samenleving die fundamenteel menselijk is en in balans met de natuur.

Wij kijken naar de wereld vanuit een holistisch perspectief waarbij het principe van ‘zo binnen zo buiten’ leidend is in de manier waarop wij pionieren en onderzoeken. Het theoretische en praktische perspectief gaan daarbij hand in hand en ervaringsgericht leren staat centraal.

Waar uit zich dit in

Elk mens is mede veroorzaker van wat zich binnen ET ontwikkelt. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en draagt vanuit eigen kracht bij aan het geheel van ET. Dit betekent ook dat we ernaar streven om vanuit de mens te organiseren en niet vanuit de taak en /of doelstelling.

Economy Transformers schept vreugde voor het individu en het gezamenlijke streven.

Dialoog

Intentie

Communicatie vindt plaats vanuit een basisvertrouwen in de mens, de mogelijkheden en de heelheid van het bestaan.

We vertellen niet zomaar verhalen. We beschrijven zoveel mogelijk wat is… ook onze visie, missie… We willen geen beter beeld overbrengen dan wat nu is.

ET wil authentiek zijn in haar verhaal en spreekt dit vermogen ook in anderen aan. We eren de eigenheid van mensen zich door ons te laten inspireren of niet. We zijn een open groep en gaan vanuit eigen kracht verbindingen aan daar waar mogelijk en zinnig.

Vorm

Vier keer per jaar organiseren wij rond de seizoenswisseling een gratis toegankelijk ET kennismakings / ontmoetingsdag in het Veerhuis, Varik voor iedereen die interesse heeft. Elke eenentwintigste van de maand verzorgt ET een nieuwsbrief waarvoor je je kosteloos kan aanmelden.

Op onze website nodigen we je onder meer uit te reageren op ons en feedback achter te laten. We delen graag je oproep voor events, lezingen en we nodigen je graag uit om een blog op onze site te zetten.

We proberen zo transparant mogelijk te zijn in onze verslaglegging / verantwoording hoe we zelf omgaan met de zes dimensies waarvan dit document getuigt. Wie zijn we, hoe organiseren we ons en hoe gaan we bijvoorbeeld zelf om met waardevormende processen onderling en met externen? Zijn vragen die wij op een constante basis terugkomen. We zijn zelf krisich en organiseren het kritische vermogen om ons heen om te zorgen voor de noodzakelijke feedback.

Eigendom

Intentie

Op dit moment is alleen het vraagstuk van het intellectueel kapitaal aan de orde.

Dit ontstaat overal waar mensen met elkaar waarde scheppen, in staat gesteld door de schouders waarop wij staan. Vanuit dit principe beogen wij ons eigen intellectueel kapitaal vrij beschikbaar te stellen. Vanuit inzicht zetten wij ons in om de bron te eren waar deze kennis is ontstaan.

ET is als waardevormende organisatie van zichzelf en kent een structuur die dit onderschrijft. Een enkeling kan geen individueel (monetair) profijt hebben aan de opgebouwde waarde binnen ET.

Vorm

Alle ontwikkelde diensten binnen ET worden onder creative common vrij beschikbaar gesteld voor gebruik en verspreiding. Publicaties worden in principe onder copy left voorwaarden uitgegeven. Overvloed en gemeenschappelijk eigendom resulterend in individuele verantwoordelijkheid ondersteunen de flow van onze activiteiten.

Wij vragen derden die aan het werk zijn met de zes dimensies om daarover open te communiceren en te eren dat deze ontwikkeld zijn binnen Economy Transformers.

Economy Transformers zelf is op eenzelfde wijze schatplichtig aan Rudolf Steiner van wie Damaris (oprichtster Economy Transformers) de inspiratie kreeg te werken aan maatschappij vernieuwing en leerde over de betekenis van vrij gelijk samen voor het zoeken naar antwoorden op het sociale vraagstuk. Principes waar Economy Transformers weer, weliswaar op heel eigen wijze, actief mee werkt bij het verhelderen en aangaan van individuele, organisatorische en maatschappelijke transitie vraagstukken.

Organiseervormen

Intentie

We zoeken naar een organiseervorm waarbij iedereen in zijn eigen kracht kan blijven staan, gezien en gehoord wordt, het gevoel heeft er werkelijk toe te doen.

Vorm

Onze organiseervorm kent het principe dat elke persoon gezien en gehoord wordt. Het doet ertoe dat je er bent, dat moet gevoeld worden. Besluiten worden op basis van consent genomen. Voor ieders gevoel moet de vorm kloppen.

De juridische vorm is nog in ontwikkeling. We denken nu aan het opzetten van een coöperatie voor alle loten aan de ET boom samen waarin iedereen als zelfstandige werkt. Tot op heden hebben wij een fonds op naam bij de Iona Stichting (anbi status) welke onze gelden belasting aftrekbaar beheerd.

Wij verbinden ons vanuit onze missie met de mensen en organisaties waarmee een gemeenschappelijke intentie gevoeld wordt. Daarbij onderzoeken we telkens welke organiseervorm dit mogelijk maakt.

ET heeft een <grondkring> waarin de verschillende loten aan de ET boom vertegenwoordigd zijn. Deze kring is gezamenlijk verantwoordelijk voor de koers van ET, de verbindingen die worden aangegaan en de financiële besluiten die genomen worden.

Elke ET loot kent verder haar eigen mandaat waarover jaarlijks besloten wordt.

Op dit moment bestaat de ET groep als geheel uit de volgende onderdelen

  • ET community
  • ET solutions
  • ET academy

Het Veerhuis, Henry Mentink, is een belangrijke samenwerkingspartner van ET. We delen onze intentie, Henry maakt ook onderdeel uit van de grondkring, en het Veerhuis stelt voorlopig haar ruimtes ter beschikking voor onze Academy en de kennismakingsbijeenkomsten. Het Veerhuis is ook een pionier die werkt met de zes dimensies, ze zichtbaar en beleefbaar maakt.

Waardevorming

Intentie

Waardevorming komt tot stand door samenwerking. De verdeling van mogelijke opbrengsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokkenen.

Kort gezegd scheppen wij met elkaar de volgende waarden:

  • nieuwe gedachten, ideeën en toepassingsmogelijkheden
  • wij begeleiden mensen en organisaties bij hun transitie vragen op individueel, organisatie en maatschappelijk niveau
  • we begeleiden individuele mensen om in zichzelf verankerde mensen te worden die zich sterk genoeg voelen om economie omvormende initiatieven te nemen.

Wij streven ernaar waardevormende processen expliciet te maken. Wie draagt ertoe bij welke waarde te scheppen en hoe wordt hieraan recht gedaan.

Vorm

Ons streven is erop gericht elke inspanning binnen ET te vereffenen. Dit kan in de vorm van geld, in natura of ook in de vorm van een voor beide partijen kloppende (immateriële) waarde uitruil.

Mensen en organisaties die werken met de zes dimensies en ‘vrij gelijk samen’ en zich in de toekomst verenigen onder ET pionieers, zullen we vragen om middels een waarde afdracht de bron te voeden waaruit zij putten.

Dit geldt in de eerste plaats voor ET solutions die 10% van haar inkomsten aan ET geheel afdraagt.

Zo draagt iedereen bij aan een vrije ruimte voor verdere ontwikkeling van ons gedachtegoed.

 

Aarde

Intentie en vorm

Respect voor mens en natuur is de basis van al ons handelen.

ET activiteiten dragen bij aan de vitaliteit van het menselijke en natuurlijke organisme.

Wij zijn ons bewust van het belang van diversiteit voor een sociaal organisme en ontwikkelen ons bewustzijn om diversiteit ook mogelijk te maken, aan te trekken.

Groei vindt organisch plaats vanuit en met de mensen die zich aan de ET groep verbinden. Geldstromen mogen niet groter zijn dan wij vanuit ET met mensen inhoud kunnen geven.

De menselijke maat der dingen is leidend.

Wij realiseren ons de processen van dood leven dood en zullen ons geregeld afvragen hoe levendig onze structuren nog zijn en of deze aan versterving toe zijn. De aarde als spiegel van de realiteit dwingt ons ook voortdurend kritisch te zijn naar onze eigen transformatie naar de nieuwe economie. Wat vraagt dit van ons persoonlijk aan groei en ontwikkeling en hoe past ons denken en onze structuren daarbij?

In het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoeken we naar een eerlijke en duurzame vorm van gebruik. Vanzelfsprekend organiseren wij onze events met biologische producten. Zorgen we voor duurzame print processen e.d.

ET bevindt zich in een eco-systeem waarin (economische) systeem transitie en persoonlijk leiderschap sleutelbegrippen zijn. Diverse academies en netwerk organisaties richten zich op deze transitie. Daar waar zinvol verbinden wij ons daarmee.

Wij hebben oog voor de diversiteit die het manlijke en vrouwelijke inbrengt. En hoe dit ook in proces en inhoud zichtbaar en geeerd wordt. We werken actief met deze verschillen en eren beide kwaliteiten die nodig zijn voor vitale groepsprocessen en een wereld in balans.

Aarde draagt ook verankering in zich. Wij proberen ons als organisatie stevig in onszelf te verankeren. Wij creëren vanuit onze eigen kracht en zullen alleen op die manier de juiste schakel kunnen toevoegen aan het geheel.

In de natuur leeft een ander besef van tijd. Niet alleen causaliteit maar ook synchronisiteit en zelfs finaliteit is daar aanwezig. Wij willen meebewegen met de wisselingen van de seizoenen, in flow zijn met het aarde ritme.. met dat wat nu is. Zorgen dat zaken vanzelf mogen gaan, dat we als het ware in de synchroniciteit vallen. En daarnaast werken we actief met het begrip finaliteit. Het idee is er al, het begrip van hoe iets eruit zou kunnen gaan zien, wat je in essentie wil. Om daar dan vanuit het nu naar toe te werken. Wij hebben een stip op de horizon, beweeg je mee daar naartoe?