Overeenkomst en betalings- & leveringsvoorwaarden

Overeenkomst en betalings- & leveringsvoorwaarden

Tijdens het intake-gesprek wordt ook de overeenkomst en de betalings- & leveringsvoorwaarden besproken. Voor elke deelnemer individueel zal een overeenkomst (in tweevoud) worden opgesteld, waarvan één exemplaar na de eerste academie-bijeenkomst ondertekend en ingeleverd dient te worden. Dus tot en met de eerste academiebijeenkomst heeft de deelnemer bedenktijd om wel/niet deel te nemen aan het opleidingsjaar. De deelnemer ontvangt bij aanvang van de eerste bijeenkomst de overeenkomst (in tweevoud) inclusief een factuur met het afgesproken collegegeld.

Dit is de overeenkomst (inclusief betalings- & leveringsvoorwaarden):

Overeenkomst

ET academy, academie voor samenlevingskunst

  • deelnemer:

……………………………………………………………………….

  • adres:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

  1. neemt deel aan het …… jaar van ET academy, academie voor samenlevingskunst, vertegenwoordigd door Jac Hielema, Emile Durkheimweg 171, 1349 CE  Almere.
  2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het academische jaar 2018/2019. Bij elk nieuw jaar wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan.
  3. De data van de bijeenkomsten voor het academische jaar 2018/2019 zijn:

vrijdag 28 september en zaterdag 29 september, en verder de zaterdagen 27 oktober, 24 november, 22 december, 26 januari 2019, 23 februari, 23 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni.

  4. De locatie van de bijeenkomsten is:

Het Veerhuis, Waalbandijk 8, 4064 CB  Varik

  5. De kosten voor deelname aan het jaar zijn:

€ ……..  (nader af te spreken: zie https://www.economytransformers.nl/academy/organisatie/)

  6. Dit is inclusief BTW, koffie/thee en studiemateriaal (Economy Transformers hanteert het copyleft-principe, zie link), voor zover de deelnemers zich de stof die ze krijgen aangereikt ook eigen maken, wordt de stof ook van hen.

Betaling

  7. Betaling dient te geschieden op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van ET academy, o.v.v. factuurnummer.

  8. De kosten worden betaald in 1, 2 of 3 termijnen van € …….., de eerste termijn wordt betaald vóór de tweede bijeenkomst d.d. 27 oktober 2018, de laatste termijn wordt betaald vóór de laatste bijeenkomst d.d. 15 juni 2019.

  9. Ook na de tweede bijeenkomst kan de deelnemer elk moment besluiten af te zien van verdere deelname aan ET academy. Besluit deelnemer te stoppen vóór of tijdens de vijfde bijeenkomst, dan betaalt hij de helft van het afgesproken bedrag. Besluit hij te stoppen ná de vijfde bijeenkomst, dan betaalt hij het gehele in deze overeenkomst afgesproken bedrag.

10. Mocht een deelnemer na de vijfde bijeenkomst nog steeds niets betaald hebben en geen alternatieve betalingsregeling hebben afgesproken, dan wordt hij uitgesloten voor verdere deelname aan het academische jaar.

11. Voor het collegegeld neem je deel aan de academiedagen, maak je gebruik van de (leer)middelen die je ter beschikking worden gesteld, kun je tussen de academiedagen door bellen en mailen met de docenten als je vragen hebt of iets te delen, heb je recht op één persoonlijk gesprek buiten de academiedagen om op je werk of thuis en krijg je toegang tot de modules online.

  12. Mocht het zo zijn dat je extra begeleiding of coaching wil tussen de academiedagen door, dan maken we daar aparte afspraken over met betrekking tot (leer)doel, duur van het begeleidings- of coachingstraject en prijs. En sluiten we een aparte overeenkomst.

Wel/niet doorgaan van het jaar respectievelijk een bijeenkomst

  13. Jac Hielema neemt ná de eerste bijeenkomst d.d. 28 en 29 september 2018 en uiterlijk een week voor de tweede bijeenkomst d.d. 27 oktober 2018 het besluit of het academische jaar wel/niet doorgaat op grond van het aantal deelnemers in overleg met de deelnemers en mede-docenten.

  14. Het academische jaar gaat zeker niet door bij vier deelnemers of minder èn bij overmacht van de docenten.

  15. Mocht door overmacht op wat voor vlak dan ook een geplande academiebijeenkomst niet doorgaan, dan wordt in overleg met alle deelnemers en docenten een nieuwe datum bepaald voor die ene bijeenkomst.

Begeleiding

16. De begeleiding van de deelnemers wordt gedaan door Jac Hielema en Damaris Matthijsen. Zij garanderen goed onderwijs en goede begeleiding totdat in goed onderling overleg de relatie wordt beëindigd.

Klachtenregeling

  17. Deelnemer is bekend met de klachtenregeling van ET academy, zie https://www.economytransformers.nl/academy/klachtenregeling/.

Inspanningswil

  18. Deelnemer is er zich bewust van dat huiswerk niet verplicht is en dat hij eruit haalt wat hij erin stopt. De verantwoordelijkheid voor de diepte van de leerweg ligt bij de deelnemer, de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geboden leerstof en trainingen ligt bij de docenten.

Ontwikkelingsbeeldmetingen

  19. Tijdens de eerste bijeenkomst doet de deelnemer een zogenoemde ‘ontwikkelingsbeeldmeting’ om voor zichzelf een beeld te vormen van de mens die hij hier en nu is en de levenssituatie waarin hij zich nu bevindt.

  20. Vóór de laatste bijeenkomst schrijft de deelnemer een evaluatie en geeft hij aan of hij door wil gaan met het volgende jaar.

  21. Ook doet hij nog een keer een ‘ontwikkelingsbeeldmeting’, die hij kan vergelijken met de eerste.

Vertrouwelijkheidsclausule

  22. Alles wat wordt besproken vanaf het intake-gesprek, via de gesprekken tijdens de academie-bijeenkomsten, tussendoor gesprekken en gesprekken tijdens oefeningen tot en met het allerlaatste evaluatie-gesprek is vertrouwelijk voor ET academie als geheel, alle deelnemers en de docenten.

Deelnemersvoorwaarden

  23. Deelnemer verklaart dat hij/zij:

        a. bereid is te reflecteren op zijn/haar eigen denken en handelen,

        b. een verlangen voelt om één of meerdere idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,

        c. bereid te zijn om samen met mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.

Factuuradres

  24. De factuur kan, na overleg en akkoord over de te betalen kosten, verzonden worden naar:

        0 privé-adres

        0 mijn bedrijf/werkgever/woonvereniging (vermeld hieronder het adres en t.a.v. wie de factuur kan worden verzonden)

Naam bedrijf/werkgever/woonvereniging:

………………………….……………………………………………

T.a.v. mevrouw/de heer:

………………………………………………………………………

 Adres:

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

 

Ik ga akkoord met de deelnemersvoorwaarden én de betalings- en leveringsvoorwaarden

 

HANDTEKENING deelnemer:

 

………………………………………………………………………………………

Voor ET academy

HANDTEKENING J.T. Hielema:

……………………………………………………………………………………..