Klachtenregeling

  1. Als je een klacht hebt over inhoud, vorm, werkwijze, één of meerdere docenten of wat dan ook van de academie van Economy Transformers, dan kun je deze mondeling of schriftelijk indienen. Deze zal vertrouwelijk worden behandeld. Je ontvangt van ons in elk geval een schriftelijke bevestiging van jouw klacht.
  2. Je klacht zal eerst in behandeling worden genomen door Jac Hielema. Als de klacht hemzelf betreft zal de klacht worden behandeld door Henry Mentink (henrymen@live.nl).
  3. Je hebt de gelegenheid om in beroep te gaan bij Frank Roelen (www.fenv-mediation.nl). Zijn oordeel is bindend voor Economy Transformers Academy.
  4. Indien je dat wenst word je in de gelegenheid gesteld je klacht mondeling toe te lichten.
  5. Economy Transformers Academy zal jouw klacht binnen vier weken na ontvangst afhandelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zul je daarvan binnen twee weken in kennis worden gesteld, inclusief de motivatie voor uitstel.
  6. Economy Transformers Academy zal jou schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele genomen maatregelen.
  7. Economy Transformers Academy zal jou indien je dat wenst ook in de gelegenheid stellen de klacht op te nemen met degene waarover je een klacht hebt, al dan niet met externe begeleiding.
  8. Gedurende de behandeling van de klacht, zal deze worden geregistreerd, en alle documentatie betreffende de klacht en de afhandeling ervan worden bewaard.
  9. Economy Transformers Academy streeft de hoogste zorgvuldigheid na en spant zich bij een klacht in om tot een door alle partijen gedragen besluit te komen.