Informatie en aanmelden

aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de academie door Jac Hielema te mailen (info@jachielema.nl) of te bellen (06-14687873).

Lees vóór je je aanmeldt onderstaande informatie goed door.

Dank en groet,

Jac Hielema

 

informatieverstrekking

Vóór je besluit om deel te nemen aan de academie, kun je je op verschillende manieren oriënteren en/of informeren.

  • Vanzelfsprekend kun je je inlezen via de website www.economytransformers.nl.
  • Er vinden in de maanden mei en juni verschillende informatie-avonden plaats op verschillende locaties in het land. Deze informatie-avonden worden aangekondigd op de website en in de nieuwsbrief van Economy Transformers. Tijdens de informatie-avonden kun je kennis maken met de leerdoelen en werkwijze van de academie en één of meerdere docenten. Ook is er ruim de tijd voor het stellen van vragen.
  • Ook vinden er jaarlijks één of twee oriëntatiedagen plaats, waarvan in ieder geval eentje in Het Veerhuis in Varik. Een oriëntatiedag is eigenlijk een proef academie-dag. Tijdens de oriëntatiedag maak je niet alleen kennis met de docenten en de werkwijze van de academie, je beleeft ook een academie-dag in het klein. Ook tijdens de oriëntatiedag is er ruim de tijd voor vragen en antwoorden.
  • Je kunt persoonlijk bellen of mailen met de hoofddocent van de academie: Jac Hielema (email: info@jachielema.nl; mobiel: 06-14687873)
  • Als je serieus overweegt om deel te nemen, maar je weet het nog niet helemaal zeker, dan kun je ook een afspraak maken met Jac Hielema.

 

intake-gesprek en aanname-criteria

Als je je aanmeldt voor de academie dan neemt Jac Hielema onmiddellijk contact met je op om een afspraak te maken voor een intake-gesprek. Tijdens het intake-gesprek maak je kennis met de hoofddocent, je deelt wat je verwacht te brengen en te halen in de academie. Jac Hielema stelt (biografische) vragen en luistert. Om de academie te kunnen doen, is voorkennis op wat voor vlak ook niet nodig. Uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent.

Wel zijn er, zoals dat heet, aanname-criteria, die ook tijdens het intake-gesprek besproken zullen worden. Deze zijn:

  • als deelnemer van de academie ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen,
  • je voelt een verlangen je idealen helder te krijgen en alleen of samen met anderen te verwerkelijken,
  • je bent bereid om samen met mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden wat nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken.
  • je bent bereid je (persoonlijk) uitéén te zetten met het fenomeen ‘geld’.

Indien je deze criteria met ‘ja’ kunt beantwoorden, kun je deelnemen aan de academie.

Tijdens het intake-gesprek wordt ook het contract, de betalings- en leveringsvoorwaarden besproken (zie link). Het contract dient uiterlijk een week voor de tweede bijeenkomst ondertekend en ingeleverd te worden.

 

vertrouwelijkheid

Alles wat wordt besproken vanaf het intake-gesprek, via de gesprekken tijdens de academie-bijeenkomsten, tussendoor gesprekken en gesprekken tijdens oefeningen tot en met het allerlaatste evaluatie-gesprek is vertrouwelijk voor ET academie als geheel, alle deelnemers en de docenten.

 

studiebegeleiding

Van de deelnemers wordt gevraagd om zelfstandig de aangereikte stof alleen of samen met anderen te verwerken. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. Tussen de academie-dagen door kan iedereen altijd telefonisch of per mail vragen stellen en/of inzichten en ervaringen delen. Ook kunnen tussentijdse afspraken gemaakt worden. Elk academisch jaar maakt een besloten groep op Facebook aan, waar zij onderling vragen en antwoorden met elkaar kunnen uitwisselen.

Huiswerk is niet verplicht. Deelnemers halen uit de academie wat ze er aan tijd en energie instoppen.

 

docenten

De vaste docenten zijn Jac Hielema en Damaris Matthijsen, zie hun profielen elders op de website.

De gastdocenten die tot nu toe modules hebben verzorgd, zijn: Ingrid Busink van Bouwen met mensen en Inge Knoope van Ik & Jij.

De (gast)docenten komen minstens twee keer per jaar apart samen om te reflecteren op hun eigen lessen, om hun eigen ontwikkeling en die van de deelnemers te bespreken, en om te zoeken naar nog betere vormen van onderzoek en ontwikkeling van de academie als geheel.

 

onderwijs en examens

Alle docenten zijn bekwaam op hun vakgebied en scholen zichzelf en elkaar voortdurend op hun eigen vakgebied en op het gebied van les- en leermethoden.

Op de academie voor samenlevingskunst zelf worden geen examens afgenomen. Omdat het ultieme leerdoel van de academie de vorming tot ‘samenlevingskunstenaar’ is, die zijn/haar idealen met betrekking tot bepaalde maatschappelijke thema’s verwerkelijkt zodanig dat hij/zij zichzelf daar ook nog mee in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien, is het leven zelf de examinator.

Na de drie-jarige opleiding kunnen de deelnemers en hun initiatieven als ET pioneers verbonden blijven met de gemeenschap van Economy Transformers om zich zo doende te blijven ontwikkelen tot samenlevingskunstenaars.

 

nul- en tussenpuntsmetingen

Het doel van de academie is dat de deelnemer zichzelf schoolt tot een ‘samenlevingskunstenaar’, die zijn/haar idealen alleen of samen met anderen op een sociaal vernieuwende en/of economie omvormende manier verwerkelijkt en daar bovendien zijn zijn/haar levensonderhoud voorziet. Uitgangspunt is de mens zoals hij/zij hier en nu denkt en handelt in de levenssituatie zoals die nu is. Opdat de deelnemer een beeld kan vormen van zijn/haar eigen ontwikkeling, zal hij/zij aan het begin en aan het einde van het jaar aan de hand van een vragenlijst een beeld van zichzelf schetsen op materieel-, psychisch- en spiritueel vlak.

 

evaluaties

Reflecteren op het eigen denken en handelen is één van de voorwaarden om deel te nemen aan de academie. Evalueren is reflecteren op het eigen handelen. Tussendoor zal dat regelmatig en ongeorganiseerd gebeuren. Aan het einde van het jaar beantwoordt elke deelnemer een aantal evaluatievragen per mail of in een gesprek. Op basis van de evaluatie bepaalt de deelnemer in overleg met de docenten zelf of hij/zij door wil naar het tweede jaar.

 

leerdoelen

Dit zijn de leerdoelen van de drie-jarige opleiding. Het eerste jaar maken we er een goed begin mee ze te vervullen. Daarnaast is iedereen vrij om in overleg eigen leerdoelen te stellen en er de eigen leraren en leerervaringen bij te zoeken.

ken jezelf
open en onbevangen waarnemen ===> geeft vertrouwen in het eigen waarnemingsvermogen,
intuïtief denken, dat wil zeggen, je leert het eigen denken en dat van anderen te beleven ===> voelend denken, denkend voelen, dit maakt dat je los kunt komen van beperkende overtuigingen en belemmerende emoties,
je leert zuiver voelen ===> helpt je om je eigen weg te vinden,
je leert vrij te willen ===> dat wil zeggen dat je zelf de motieven creëert op grond waarvan je handelt, het handelen wordt niet meer door iets of iemand anders bepaald, maar door jezelf,
kortom: je ontdekt wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

ken de wereld
je ontwikkelt een eigen visie op de werkelijkheid als geheel, de sociale werkelijkheid in het bijzonder, op grond van het open en onbevangen waarnemen en het intuïtieve denken,
je ontwikkelt je tot een autonome, liefdevolle (om)vormende kracht in die (sociale) werkelijkheid,
je ontwikkelt begrip en inzicht in de geschiedenis van het geld en de economie in relatie tot de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn,
kortom: je leert de werkelijkheid kennen als een levend zichzelf van binnenuit ontwikkelend geheel waarvan jij denkend en handelend deel uitmaakt.

handelen vanuit inzicht in jezelf en de wereld
je leert (grotere en kleinere) initiatieven te nemen (je ontwikkelt ook de moed om dat te doen, je overwint de angsten en twijfels die je tegen zult komen) vanuit inzicht in jezelf en de wereld, zo dat het de kwaliteit van je eigen leven en dat van je omgeving vergroot ===> dit geeft rust en zelfvertrouwen,
je leert het initiatief van binnen naar buiten te nemen in een vorm die congruent is, dat wil zeggen dat de vorm die je je initiatief geeft ook werkelijk een uitdrukking is van het idee, het concept of het ideaal dat je wilt verwerkelijken,
je leert het initiatief te nemen vanuit bewustzijn van het geheel en tegelijkertijd zo dat het ook precies dat is wat jij alleen en alleen jij wilt verwerkelijken,
je leert je initiatief te begroten en op een adequate manier te financieren,
kortom: je ontwikkelt liefdevolle mens- en wereldkennis en hoe je je als een vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheid de huidige samenleving kunt omvormen tot een samenleving waarin de mens, alle mensen, zichzelf kunnen zijn, simpelweg door zelf steeds meer jezelf te zijn en dat maatschappelijk op een zinvolle manier tot uitdrukking te brengen.

 

leervormen

We werken vanuit het zo binnen, zo buiten-idee.

Dat wil zeggen dat we de weg naar binnen gaan om te ontdekken wat daar leeft aan vragen, capaciteiten en behoeften, om die vervolgens tot uitdrukking te brengen in de sociale werkelijkheid die we om ons heen scheppen.

Tegelijkertijd verdiepen we ons in de wereld om ons heen om te ontdekken welke vragen en behoeften daar leven, om ons vervolgens naar binnen te keren om te kijken wat een ieder van ons aan antwoorden en capaciteiten op die vragen en behoeften heeft.

Onze ervaring is dat je jezelf steeds beter leert kennen als je je verdiept in de sociale werkelijkheid waar we deel van uitmaken en dat je de wereld steeds beter leert kennen, naarmate je je meer en meer verdiept in jezelf. Beide bewegingen zijn nodig en die vormen de basis van ons leerplan.

Bovendien is één van onze uitgangspunten dat we steeds meer onszelf kunnen zijn, naarmate we ons meer en meer in elkaar verdiepen. Met andere woorden, door de ander steeds beter te leren kennen, kun je meer en meer jezelf zijn.

Alle leervormen zijn ervaringsgericht. Niemand hoeft iets aan te nemen van iemand anders op basis van autoriteit, de docenten scheppen lesvormen die de deelnemers de mogelijkheid bieden om zelf doorleefde en doorvoelde inzichten te verwerven.

 

elementen van een academie-dag

gesprek
Elke lesdag beginnen we met het gesprek. De eerste keer zal dat een voorstellingsronde zijn, alle volgende keren blikken we terug op de tijd sinds de vorige bijeenkomst en wat we al in het dagelijkse leven hebben gedaan met de leerervaringen van de laatste keer.

ken jezelf/ken de wereld respectievelijk eigen-wijs denken en doen
Tijdens dit blok verdiepen we ons in de mens (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik) en hoe we ons denkend en handelend verhouden tot de werkelijkheid. Tegelijkertijd verdiepen we ons in de werkelijkheid, wat is überhaupt werkelijkheid? – en hoe kunnen we daar zinvol handelend in optreden c.q. deel van uitmaken?

zes dimensies/vrij, gelijk samen
In dit blok verdiepen we ons juist in de wereld door middel van de zes dimensies (ik ben, dialoog, organisatie, eigendom, waardebepaling en aarde). Welke maatschappelijke vraagstukken raken ons en hoe kunnen we er ons een begrip van vormen zodanig dat we er niet machteloos tegenover staan, maar juist als vormende kracht deel uitmaken van de maatschappij. Ook verdiepen we ons in vrij, gelijk, samen als oer-principes van elke organisatie, gemeenschap of ‘sociaal lichaam’.

vergaderen
Tijdens de vergaderingen stellen we een begroting op voor de opleiding en maken we een door ons gezamenlijk uit te voeren financieringsplan. Ook kunnen leerwensen, mogelijke gastdocenten en -lessen uitgesproken worden. Vanaf het tweede jaar bepalen we meer en meer zelf de leerdoelen, en zoeken respectievelijk creëren we er de leraren en leerervaringen bij.

college
De dag wordt afgesloten met een college of colloquium (leergesprek). Aanvankelijk zal Jac Hielema de geschiedenis van het geld vertellen in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Later zullen gastdocenten worden uitgenodigd om er gastcolleges te geven.

 

waar?

In principe is ET academy overal waar twee of meer mensen zich bezighouden met bewustzijnsontwikkeling & maatschappelijke vraagstukken.

Daarnaast stelt Het Veerhuis in Varik (www.veerhuis.nl) zichzelf ter beschikking aan de academie. De grotere bijeenkomsten en de zaterdagbijeenkomsten zullen daar plaatsvinden.

 

wanneer?

De academie-bijeenkomsten vinden plaats op een zaterdag. Behalve de eerste bijeenkomst, die vindt plaats op een vrijdag en een zaterdag.

Voor het academische jaar 2017/2018 zijn de volgende data gepland (wijzigingen onder voorbehoud):

vrijdag 22 en zaterdag 23 september, en verder de zaterdagen 21 oktober (beginweekend van de herfstvakantie), 18 november, 16 december, 27 januari 2018, 24 februari (beginweekend van de voorjaarsvakantie), 24 maart, 21 april, 2 juni en 30 juni

De groep zal bestaan uit maximaal twaalf deelnemers. Mocht het nu zo zijn dat er zich meer dan twaalf mensen aanmelden, dan starten we een tweede groep op nader te bepalen data.

Mocht het zo zijn dat er zicht acht of meer mensen aanmelden uit een bepaalde stad en omgeving, dan starten we daar een eigen klas op nader te bepalen data.

 

kosten

ET academy wil onafhankelijk zijn, dat wil zeggen, werkelijk een vrije ruimte zijn waarin mensen zichzelf leer- en levensdoelen stellen en er hun eigen leraren en leerervaringen bij zoeken.

Daarom dient de academie zich onafhankelijk van overheidssubsidies en/of bedrijfssponsoring te ontwikkelen (wat niet wil zeggen dat de overheid geen subsidies zou mogen geven of bedrijven niet zouden mogen sponsoren, echter zonder daar voorwaarden aan te verbinden of er een financieel rendement voor te verwachten).

Onderdeel van de academie zal daarom zijn: het creëren van nieuwe financieringsmogelijkheden voor sociale vernieuwers, economie omvormers en samenlevingskunstenaars. Een deel van de financiering zullen de deelnemers zelf moeten opbrengen of regelen, tegelijkertijd zullen fondsen aangeschreven worden om specifieke onderzoeks- of leertrajecten te financieren. Tegelijkertijd werken we aan het vormen van een gemeenschap van bedrijven (ET pioneers) die een deel van hun winst schenken aan de academie. Kortom: om een onafhankelijke academie te ontwikkelen, staat het scheppen van financiële stromen van het begin af aan op de agenda.

Een leerjaar kost ongeveer 15.000 euro. Dat zijn de honoraria van de docenten, overhead, huur ruimte, catering enzovoorts.

de eerstejaars betalen een vast bedrag:

Er zijn twee gesponsorde plaatsen
€ 1200,– voor mensen met een kleinere beurs
€ 1800,– voor mensen met een grotere beurs
alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de academiedagen.

de tweedejaars hebben de financiering van de kosten voor hun leerjaar in hun curriculum. Dat wil zeggen, de docenten maken een begroting voor de tweedejaars en de tweedejaars besluiten in onderling overleg tijdens de lessen ‘gedragen besluitvorming’ hoe zij de begroting financieren.

de derdejaars maken een begroting voor hun eigen initiatief met daarop een kostenpost voor de academie. Tijdens het derde jaar vormt de groep van zichzelf een bedding waarin de individuele deelnemers hun initiatieven kunnen nemen, en alle vragen die ze al doende tegen komen kunnen bespreken. Elk van de deelnemers maakt een begroting voor zijn/haar eigen initiatief en werkt aan de financiering van die begroting. Één van de posten op die begroting zal zijn: ‘begeleiding vanuit de academie’.

 

wat krijg je voor deze prijs?

Voor het collegegeld kun je deelnemen aan de academiedagen, mag je gebruik maken van de (leer)middelen die je ter beschikking worden gesteld, kun je tussen de academiedagen door bellen en mailen met de docenten als je vragen hebt of iets te delen, heb je recht op één persoonlijk gesprek buiten de academiedagen om op je werk of thuis en krijg je vanaf september 2017 toegang tot de modules online voor zover ze dan al ‘af’ zijn.

Mocht het zo zijn dat je extra begeleiding of coaching wil tussen de academiedagen door, dan maken we daar aparte afspraken over met betrekking tot (leer)doel, duur van het begeleidings- of coachingstraject en prijs.