Stap in de online klas of doe de online cursus Samenlevingskunst?

door Jac Hielema

Sinds september publiceer ik maandelijks een module van de online cursus Samenlevingskunst (= een les van 2 á 3 uur). Iedereen die € 100,- doneert, krijgt toegang tot de modules zolang de cursus nog in ontwikkeling is. Dat is nog minstens een jaar. Voor mensen die € 250,- of meer doneren start ik in januari een online groep, die ik per mail en per Skype zal begeleiden. Tot nu toe zijn er drie aanmeldingen voor de online groep. Daar mogen voor deze testronde nog best een paar mensen meer bij dus als je interesse hebt, vergeet dan niet je aan te melden. Voor deze groep organiseer ik het komende jaar ook enkele ontmoetingsdagen.

Jan Vermeulen, één van de donateurs: “Dank voor de geboden mogelijkheid om jouw online cursus Samenlevingskunst te volgen. De drie eerste modules heb ik met veel belangstelling en aandacht doorlopen. En ik kijk nu al uit naar de vierde.”

Inmiddels is de vierde van in totaal veertien modules gepubliceerd.

Jan Vermeulen: “Het materiaal is goed toegankelijk en de opdrachten relevant en prima uitvoerbaar. De verhalen over je eigen ervaringen weten me te boeien en laten her en der verwantschap of herkenning zien in mijn eigen levenswandel.”

De illustraties in de modules worden verzorgd door Levien, ook de illustratie bij dit bericht is van hem.

De vijfde module zal worden gepubliceerd in de week van 18 t/m 22 december.

Mocht je vragen of wensen hebben, je kunt me altijd bellen (06-14687873) of mailen (jac@economytransformers.nl).

En mocht je willen doneren, dan kan dat via deze link: doneren.

 

Introductie nieuwe sociale onderzoeksmethode in wetenschappelijk netwerk Groene Brein

“Gezamenlijk toegang krijgen tot ons intuïtieve weten door niet alleen je denken maar ook je lichaam te gebruiken, kan samenwerkingsprocessen geweldig versnellen”,  Dr. Daan Andriessen | Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek| Hogeschool Utrecht

Jac en Damaris hebben 23 november de in de Economy Transformers Academy ontwikkelde nieuwe sociale onderzoeksmethode mogen introduceren in het netwerk van het Groene Brein. Een bijzondere gelegenheid om twee werelden elkaar te laten kruisen. Door letterlijke geboorte en sterfte konden enkele mensen er tot hun spijt niet bij zijn, maar met de mensen die er wel waren hebben we een mooie sessie gehad. We beoefenden als kennende subjecten de methode eerst op een concreet te kennen object: een fles. Vervolgens verdiepten we ons op dezelfde manier in het fenomeen vertrouwen,  voortkomend uit het vraagstuk dat Antoine Heideveld van het Groene Brein inbracht over de circulaire economie. Hij verwoordde het zo: “aan de ene kant zijn er echt heel veel bottom-up initiatieven die om een soort van ondersteuning vragen en gezien willen worden in het publieke veld. Maar het lijkt dat ze gesmoord worden en afhaken op het moment dat de overheid, in welke vorm ook, zich ermee gaat bemoeien en van bovenaf begint te sturen. Beide partijen willen dit niet.” Antoine vraagt zich af welke rol vertrouwen hier eigenlijk in speelt.

Om te weten wat een gezonde verhouding tussen overheid en bottom-up initiatieven eigenlijk vraagt van de verschillende partijen, besloten we daarom om eerst het fenomeen ‘vertrouwen te onderzoeken. We konden de sessie niet beëindigen met een conclusie maar wel kregen we al zicht op een aantal essentiële elementen van het begrip vertrouwen.

Van de sessie hebben we gezamenlijk al enkele inzichten opgedaan die we graag met jullie delen.

Onderzoek naar het begrip ‘Fles’ 
Wat hoort bij de essentie van de fles?

 • Vorm (vanuit bredere onderkant in de hals toelopend naar de smallere opening aan de bovenkant waaruit geschonken kan worden)
 • Inhoud (er kan altijd iets vloeibaars in)
 • Materiaal = glas. (Dit onderzochten we nog nader. Het leek erop alsof het materiaal allemaal subsoorten oproept, zoals een kruik als hij van aarde gemaakt is. Is er een soort oerfles van waaruit de andere flessen ontstaan zijn?)
 • Afsluitbaarheid (er hoort een dop bij)
 • Beperkte lengte en breedte (hand-zaamheid voelt als een voorwaarde)
 • Vlakke onderkant (moet in ieder geval kunnen staan)

In het begrip ervan ontstond een verhouding tussen de menselijke behoefte en de fles die daaruit ontstaan lijkt te zijn. Dankbaarheid en een dichte betrokkenheid bij de fles als fenomeen ontstonden. Mensen ervoeren de fles als het ware in hun eigen lijf. Opmerking uit de groep: de eerste fles is ook gemaakt van een varkensmaag of varkensblaas.

Idee ‘Vertrouwen’
Essentiële eigenschappen die omhoog kwamen in het onderzoek tot nog toe:

 • Ruimte
 • Contact / aanraken / raken (ogen, fysiek, ‘ikken’ (=werkwoord, ‘ik’ van de een raakt het ‘ik’ van de ander)
 • Geven en daarna ontvangen (vertrouwen geven wekt vertrouwen bij de ander)
 • Plek geven en nemen
 • Balans
 • Gelijkwaardigheid
 • Eigen autoriteit
 • Authenticiteit
 • Zelfstandigheid
 • Het is een activiteit, het vraagt activiteit
 • Alles mag er zijn
 • Elkaar kennen

We ontdekten een vertikale verbinding waarin je vertrouwen hebt in de eenheid van mens en wereld. Dit voelt als een soort staat van zijn. En een meer horizontale verbinding waarin je vertrouwen in elkaar stelt. We speelden met de verhouding daartussen. We zijn uiteindelijk gestopt bij de ervaring dat gronding in de eenheid een basis vormt voor vertrouwen tussen mensen. Een soort ankerpunt.  Beide zijn echter aan de orde als het over vertrouwen gaat.

Marcel: ik vraag me af of ‘vertrouwen’ een idee is en daarmee een combinatie van meerdere begrippen.

Margreet Boersma: “Hoe komen we tot waarheid? Kunnen we onze zintuigen wel vertrouwen? Of staat met de ontwikkelingen in de kwantumfysica zelfs dat op losse schroeven? Damaris en Jac hebben ons in een middag meegenomen naar ons innerlijke weten op een uitnodigende en integere manier. Een aanrader!”

 

Tien nieuwe deelnemers academie

We zijn stevig van start gegaan met tien nieuwe deelnemers in het eerste jaar van de opleiding tot samenlevingskunstenaar. Wat ons echt opvalt is dat het morfogenetische veld zich lijkt te laden met inzichten die we in de eerste jaren met elkaar opdeden zodat nieuwe deelnemers hierin gemakkelijker opgenomen worden. Bijzonder dat dit zo werkt. Er gaat een enorme kracht uit van de plek in het Veerhuis, de inzichten die we met elkaar opdoen en de gemeenschap die we met elkaar vormen. Jac en ik voelen daarover een grote dankbaarheid.

voortgang online modules 

Gestaag werkt Jac door aan het elke maand beschikbaar maken van een nieuwe online module via de Ubiquity University. In totaal zullen het er 14 zijn, de 3e is net gepubliceerd. Alle deelnemers aan de academie en de crowdfunders die honderd euro of meer schonken, hebben toegang tot deze try out ronde. Als alle 14 modules er zijn zullen ze wereldkundig gemaakt worden, spannend! Wij zijn blij met de samenwerking met de Ubiquity University. Het betekent dat de modules in het Engels vertaald zullen worden om de wereld over te gaan.

start werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond

Damaris mag in opdracht van Bodem+, Rijkswaterstaat de komende jaren werken aan het opzetten en begeleiden van de werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond. Grond is het doelwit van speculatie, dit drijft de grondprijzen op, geld dat moet worden terugverdiend in de reële economie. De grondprijs en het product opbrengende vermogen van de grond staan niet meer in verhouding tot elkaar. Dit is niet langer houdbaar. Maar hoe dan wel? Hoe ziet grondeigendom er in de toekomst uit wil zij maken dat we de grond duurzaam en sociaal kunnen gebruiken? Doel van de werkgroep is om bestaande projecten te ondersteunen, die worstelen met het uit de handel halen van grond, om met en van elkaar te leren en relevante stakeholders als banken en projectontwikkelaars in dit gesprek te betrekken. Ben jij zelf betrokken bij een dergelijk project en zou je willen meedoen, of ken je een interessant project? Laat het me weten!

presentatie bij Het Groene Brein

Deze maand nog krijgen we als Economy Transformers Academy de ruimte om binnen het netwerk van het Groene Brein met 160 duurzame wetenschappers in Nederland onze sociale onderzoeksmethode te introduceren om gefundeerd in het zo binnen zo buiten principe tot inzicht te komen. Wij zijn heel benieuwd hoe zij ontvangen wordt. Wat ons betreft is het hard nodig de uitgangspunten van wat we wetenschap noemen te vernieuwen; hiertoe is dit onze eerste stap buiten onze organisatie om.

Economy Transformers wordt DeelGenootschap (DG)

De lancering van deze nieuwe organisatievorm vindt plaats op 17 november in Het Veerhuis, zie agenda voor meer informatie.

Het DeelGenootschap is als nieuwe vorm ontstaan in de samenwerking tussen Het Veerhuis en Economy Transformers en biedt een antwoord op het zoeken naar nieuwe organisatievormen die passen in deze tijd. Wat ben ik daar trots op en blij mee.. wat hebben wij gezocht naar een vorm die passend voelt, het DG is ons antwoord op deze lange zoektocht. In de komende tijd zal zij nog naar alle kanten toe kunnen worden uitgebreid maar het fundament is daar.

Binnen de nieuwe economie willen wij organiseren vanuit vertrouwen in elkaar, rondom een gemeenschappelijke intentie, op basis van persoonlijke capaciteiten en ambities. Dit vraagt om het aangaan van verbintenissen met elkaar vanuit een ander rechtsgevoel. Het DeelGenootschap maakt dit mogelijk.

Binnen Economy Transformers gaan we met elkaar een verbintenis aan op basis van de gedeelde intentie om een bijdrage te  leveren aan de vrij-gelijk-samenleving waarbij ieders talenten, capaciteiten en ambities leidend zijn voor de plek die je inneemt in de organisatie.

Op dit moment zijn we bezig om met mensen die actief zijn in onze organisatie een verbintenis aan te gaan. In deze verbintenis leggen we onder meer vast waar je als individu naar streeft, hoe je dit kan en wilt verwerkelijken binnen Economy Transformers en wat je hebt bij te dragen aan en wat je nodig hebt van het geheel. Wezenlijke en praktische vragen tot op het niveau van de tijdsinvestering en de waarde-uitruil komen daarbij aan de orde. Hiermee wordt voor elkaar zichtbaar welk commitment je aangaat met jezelf en de organisatie en kunnen we elkaar hierbij ook ondersteunen.

Daarnaast betekent de omvorming tot DeelGenootschap ook dat we geen kernteam meer hebben maar een bron-orgaan inrichten. Het bron-orgaan is verantwoordelijk voor het voeden, onderhouden en beleefbaar maken van het streven van  Economy Transformers. Op dit moment vormen Damaris en Jac met elkaar het bron-orgaan.

Nieuwe gedachten over besluitvorming en een nieuwe vorm van eigenaarschap met betrekking tot intellectueel eigendom worden uitgebreid toegelicht op 17 november tijdens de lancering van het deelgenootschap. Wij zien uit naar jullie reacties op onze presentatie!

Daarnaast bekijken we als Economy Transformers in het moment welke brug naar de bestaande wereld voor ons nodig is om gelden op een goede manier te ontvangen en door te kunnen geven. Voor het ontvangen van belasting aftrekbare giften is er voor het Fonds op Naam bij de Iona Stichting. Wij zijn de Iona Stichting dankbaar voor deze dienst aan ons. Voorlopig is dit fonds voor ons nog voldoende.

het zo binnen zo buiten principe, wat is dat?

Woordenboek Economy Transformers: zo binnen zo buiten

Door: Damaris 

Als Economy Transformers gebruiken we dit begrip, is het zelfs één van onze uitgangspunten.

‘Een timmerman ziet alleen maar spijkers’ is een volkswijsheid. Deze spreuk wil zeggen dat dat wat we zien in de wereld om ons heen in feite een spiegel is van dat wat wij van binnen zijn. Zo binnen zo buiten.

Als je zo binnen/zo buiten googled, dan krijg je 330.000 hits. Ik kom daarbij vooral uit bij spirituele stromingen en persoonlijke-groei-websites. Als Economy Transformers gebruiken we zo binnen/zo buiten ook zo. Wel voegen we er nog een element aan toe. Namelijk de maatschappelijke kant ervan.

Onze huidige systeemwereld; de structuren, organisaties, ons geldsysteem en ons eigendomssysteem zijn ook uitdrukking van ons huidige menselijke bewustzijn. De manier waarop we onze samenleving vormen, kunnen we ook als spiegel leren zien van onze binnenwereld, de manier waarop we onszelf als mens begrijpen en hoe we met elkaar om willen gaan. Door ons te verdiepen in de samenleving, leren we onszelf kennen. Door onszelf om te vormen, vormen we de samenleving om.

Zo binnen zo buiten zoals wij het inzetten, doet een beroep op het onderzoeken van het gezonde menszijn en gezonde samenlevingsvormen waarin de mens zichzelf kan zijn. Wat hebben wij nodig om ons een heel mens te voelen en welke structuren zijn daar dienend aan?

Ons inziens verlangt de mens ernaar om in vrijheid zichzelf te zijn en zichzelf maatschappelijk uit te drukken, samen te zorgen voor een gemeenschap die allen voedt én in goed onderling overleg de balans te vinden tussen vrij en samen. Zo ging ik bij het streven naar de vrij-gelijk-samenleving in op deze drie impulsen in de mens die in het maatschappelijk leven tot hun recht moeten komen. Voor dit alles geldt het zo binnen zo buitenprincipe als realiteit voor ons.

Vrij-gelijk-samenleving, wat is dat?

door Damaris

NIkkie Sicking, Economy Transformers Academy, attendeerde ons erop dat er eigenlijk zoiets bestaat als een Economy Transformers Woordenboek. Omdat we nieuwe begrippen ontwikkelen voor een nieuwe economie hebben we ook nieuwe woorden nodig om deze nieuwe begrippen te duiden. Woorden als samenlevingskunstenaar, zes sleutels van transitie, non duaal denken, wezen/werking/verschijning, het zo binnen/zo buiten-principe en deelnemersbewustzijn. Misschien dat lezers zich een beetje verloren voelen in dit bos van nieuwe woorden en begrippen. Waar is de herkenning?

Graag bespreken we het eerste woord.

Vrij-Gelijk-Samenleving

Tijdens verschillende bijeenkomsten ontstond bij deelnemers het verlangen naar een woord dat aangeeft waarnaar Economy Transformers op weg is. Bij stromingen als de circulaire economie, de deel economie, de social-enterprise- beweging is dit helder. Wat beweegt ons, waartoe zijn wij op weg?

Het was even zoeken naar een woord tot we ontdekten dat het eigenlijk voor het oprapen lag: de vrij-gelijk-samenleving. Wij streven naar een vrij-gelijk-samenleving, een vervoeging van de woorden vrij, gelijk & samen. Die op hun beurt weer een modernisering zijn van de waarden Vrijheid, Gelijkheid & Broederschap, de idealen van de Franse Revolutie. Binnen Economy Transformers werken we al jaren actief met deze begrippen.

Wat is een vrij-gelijk-samenleving?

In ons werk met bedrijven startten we met het werken met vrij-gelijk-samen vanuit het principe van zo binnen/zo buiten. Dit werk heeft zich de afgelopen jaren mogen verdiepen in de academie en is daarmee ook verankerd in het basisbegrippenbos van Economy Transformers. Vrij, gelijk en samen zijn organiserende principes voor de samenleving (zo buiten) die hun oorsprong hebben in de behoeften van de mens (zo binnen). Wie zich verdiept in zichzelf kan daar twee tegengestelde oerbehoeften ontdekken. Enerzijds de behoefte aan vrij, de behoefte om voor jezelf te bepalen wie je bent, wat je kunt en wilt om dat ook maatschappelijk tot uitdrukking te brengen. En anderzijds de behoefte aan samen, aan gemeenschapsvorming, aan samen ervoor zorgen dat iedereen in zijn/haar behoeften wordt voorzien. Leg je teveel de nadruk op vrij, dan ontstaat er strijd en vallen gemeenschappen uit elkaar; leg je teveel nadruk op samen, dan verstikt dat het leven en de zin van afzonderlijke mensen. Om de juiste balans te vinden tussen vrij en samen, heb je het organiserende principe gelijk nodig, het resultaat van de gezonde afstemming tussen vrij en samen.

cultureel bepaald en/of universeel geldig?

Vrij, gelijk en samen lijken cultureel geladen te zijn. Elke cultuur geeft maatschappelijk een eigen invulling aan die organiserende principes en kent zijn eigen dynamiek. Zo krijg je overal verschillende samenlevingen. Echter in deze cultureel geladen uiterlijke vormen schuilt een innerlijke realiteit die door elk mens te kennen is, dat wil zeggen, we hebben nog niet ontdekt dat dat niet zo is. Het dóórdringen tot de onderliggende oerbegrippen vrij, gelijk en samen als vormende principes van elke samenleving of gemeenschap, hoe groot of klein ook, waar die ook wordt gevormd, dat is wat we binnen Economy Transformers beoefenen. Hebben we deze oerbegrippen ons eenmaal eigen gemaakt en zelf ervaren dat ze innerlijke oerbehoeften vervullen, dan kunnen we ze in de manier waarop we ons organiseren in gemeenschappen en samenlevingen tot uitdrukking brengen, vanuit inzicht in hun werking.

uit balans/in balans

Verdiepen we ons in de samenlevingen zoals die tot nu toe zijn ontstaan, dan lijken zij steeds de nadruk te leggen op één van deze oerbehoeften. In het westen ligt de nadruk meer op vrij, daar heersen de vrije markten, de onderlinge strijd; in het oosten ligt de nadruk meer op samen, vormgegeven door ideologische of godsdienstige leiders. Deze eenzijdige samenlevingen raken uit balans, met vernietiging van mensen en landschappen tot gevolg. Om de vernietiging te beperken, kan een gelijk door de staat opgelegd worden. De EU lijkt daar een voorbeeld van, een centraal geleide vrije markt economie.

Samenlevingen waarvan de mensen zichzelf, elkaar en de Aarde als geheel recht willen doen, scheppen van binnenuit vormen waarin vrij, gelijk en samen in een dynamische balans zijn. Om zulke samenlevingen te kunnen laten ontstaan, is het nodig dat mensen zich in zichzelf én de vormende principes van de samenleving verdiepen. Dat ze ervaren dat vrij en samen oerbehoeftes zijn van elk mens en dat samenlevingen de dynamische balans hebben te vormen tussen vrij en samen. Dat is een continu scheppend proces. Daar is samenlevingskunst voor nodig. Dat is wat we ontwikkelen en beoefenen binnen Economy Transformers. Opdat we leren vrij-gelijk-samenlevingen te vormen, samenlevingen die erop gericht zijn mensen tot hun recht te laten komen (vrij) in een wereldwijde economie waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de verzorging van elkaars basis behoeften (samen) en deze twee tegengestelde krachten op een gezonde manier weten af te stemmen op elkaar (gelijk). 

tot slot

Er schuilt uiteraard veel meer achter deze drie begrippen. Daar schrijven we nog eens een boeken en artikelen over. Ook willen we een online cursus vrij, gelijk, samen ontwikkelen. Ondertussen zijn er mogelijkheden genoeg binnen Economy Transformers om ze te leren kennen en ermee te werken. Wees welkom!

PS Heb jij een woord dat je graag besproken wilt hebben, mail het ons.

 

Korte berichten

Eindresultaat Crowdfunding: donderdag 21 september staat de eerste cursus online

Van 21 mei t/m 21 juni voerden we een crowdfundingscampagne om geld in te zamelen voor het ontwikkelen van online cursussen en het boek Hoe word ik samenlevingskunstenaar?. Ons doel was € 10.000,–. We ontvingen € 8020,–. We zijn heel blij met dit bedrag. Via fondsen hopen we de resterende € 1980,– binnen te halen. De ontwikkeling van de online cursussen gaat sowieso door. Het streven is om de eerste cursus per 21 september aan te bieden.

Samenwerking met CareFirst

Tijdens het avondprogramma van de Economy Transformers Academy zetten we ons uiteen met het fenomeen ‘geld’. In samenwerking met Louis Bohtlingk, initiatiefnemer van Care First (zie deze link), ontwikkelen we dat avondprogramma. Tegelijkertijd ontwikkelt Louis een online cursus over geld, die januari 2018 online komt bij de Ubiquity University.

Samenwerking met Ubiquity University

In onze zoektocht naar een goede online leeromgeving voor onze online cursussen ontmoetten we Peter Merry van de Ubiquity University, een wereldwijde online universiteit, zie deze link. De gesprekken zijn nog gaande, maar hoogstwaarschijnlijk gaan we via de Ubiquity University onze online cursussen aanbieden. Later, als we de cursussen omzetten in het Engels, kunnen ze onderdeel vormen van de Ubiquity University, terwijl Economy Transformers Academy een faculteit kan zijn van die universiteit.