Stap in de online klas of doe de online cursus Samenlevingskunst?

door Jac Hielema

Sinds september publiceer ik maandelijks een module van de online cursus Samenlevingskunst (= een les van 2 á 3 uur). Iedereen die € 100,- doneert, krijgt toegang tot de modules zolang de cursus nog in ontwikkeling is. Dat is nog minstens een jaar. Voor mensen die € 250,- of meer doneren start ik in januari een online groep, die ik per mail en per Skype zal begeleiden. Tot nu toe zijn er drie aanmeldingen voor de online groep. Daar mogen voor deze testronde nog best een paar mensen meer bij dus als je interesse hebt, vergeet dan niet je aan te melden. Voor deze groep organiseer ik het komende jaar ook enkele ontmoetingsdagen.

Jan Vermeulen, één van de donateurs: “Dank voor de geboden mogelijkheid om jouw online cursus Samenlevingskunst te volgen. De drie eerste modules heb ik met veel belangstelling en aandacht doorlopen. En ik kijk nu al uit naar de vierde.”

Inmiddels is de vierde van in totaal veertien modules gepubliceerd.

Jan Vermeulen: “Het materiaal is goed toegankelijk en de opdrachten relevant en prima uitvoerbaar. De verhalen over je eigen ervaringen weten me te boeien en laten her en der verwantschap of herkenning zien in mijn eigen levenswandel.”

De illustraties in de modules worden verzorgd door Levien, ook de illustratie bij dit bericht is van hem.

De vijfde module zal worden gepubliceerd in de week van 18 t/m 22 december.

Mocht je vragen of wensen hebben, je kunt me altijd bellen (06-14687873) of mailen (jac@economytransformers.nl).

En mocht je willen doneren, dan kan dat via deze link: doneren.

 

Zes sleutels voor transitie

Werken met de zes sleutels voor transitie geeft inzicht in de economische en maatschappelijke transitie die gaande is en de manier waarop jij je daartoe verhoudt. Het helpt je ontdekken wat jouw bijdrage aan die transitie is nu en in de toekomst. Je krijgt zicht op de volgende stappen naar een hoger niveau van waarde creatie in je bedrijf of in het vraagstuk. Ze helpen je om je ambities naar de juiste bedrijfsmodellen door te voeren zoals het in lijn brengen van het HR beleid, het verdien- en je organisatiemodel. Ze maken zichtbaar waar nog meer samenhang gecreëerd mag worden en wat je verander potentie is.

Voor koplopers een moment van stilstaan en nagaan of je toch niet ergens iets over het hoofd gezien hebt of begrijpt waardoor je stagneert. Voor anderen een kans om te reflecteren op de eigen koers in relatie tot de externe en interne uitdagingen die deze tijd aan bedrijven stelt.

De zes sleutels van transitie geven je zicht op de meervoudige waarde die jij al dan niet toevoegt aan mens en Aarde.

Afhankelijk van je intentie zal je de zes sleutels voor transitie anders invulling geven. Daarmee is het een waardeneutraal kader.

Iedereen acteert altijd, op welk schaal niveau ook, op elk van de zes sleutels. Het is aan elk mens, iedere organisatie, iedere gemeenschap zelf om ze met elkaar in lijn te brengen of niet.

NB1: voor het doel van deze uitleg zijn de vragen die gesteld worden bij de verschillende sleutels slechts bedoeld om je een idee te geven over welk soort vragen het kan gaan. Er zijn meerdere vragen te bedenken, welke zou jij stellen?
NB2: de vragen worden op organisatieniveau gesteld. Je kan ze zelf doorvertalen naar het niveau van het individu of naar het niveau van een samenleving of gemeenschap.

IK BEN/zijnsvraag

Deze sleutel kijkt naar het ‘waarom?’ van jou bedrijf. Wat is jouw bestaansgrond, jullie identiteit, wat zien jullie voor je? Waartoe zijn jullie op aarde? Deze sleutel vraagt ook om inzicht in drijfveren waarmee ons handelen wordt gevoed en waarmee we als bedrijf / mens ingrijpen in de maatschappelijke realiteit. Handelen we vanuit liefde of vanuit angst?

Mensen bloeien als ze zich in vrijheid kunnen ontwikkelen.

RELATIE

Deze sleutel omvat de relatie met al het andere. Aan het andere vertel je je verhaal. Welk verhaal is dat? Met het andere onderhoud je relaties, met wie en hoe zien die relaties eruit? Naar het andere zal je willen luisteren, hoe heb je dat in je organisatie georganiseerd?

EIGENDOM

Deze sleutel kijkt naar de manier waarop we eigendom, beheer en gebruiksrecht bepalen en verdelen. Je kan onderscheid maken tussen economische producten en de input factoren zoals arbeid, grond, en kapitaal. Zit daar in jouw bedrijf verschil in? Wie bepaalt welk eigendom er gecreëerd wordt? Wie eist het conceptuele, juridische en economische eigendom op? Welke inspanning ging daaraan vooraf? Welke wederkerigheid is er te vinden in inspanning en eigendom? In welke mate wordt de inspanning beloond? Welk vertrouwen en veiligheid creëert het eigendom voor de betrokkenen? Vertrouwen en veiligheid vinden we in gemaakte afspraken. Welk gevoel van eigenwaarde wordt gecreëerd?

Wat erven we en wat geven we door? Wat is genoeg? Wat moeten we in eigendom hebben en wanneer is bezit voldoende? Hebben we de capaciteiten om te beheren waar we eigenaar van zijn en andersom; beheren we zorgvuldig waar we geen eigenaar van zijn, hoe zit dat?

Eigendom gaat ook over het in eigendom nemen van je ervaringen en inzichten. En hier zelf sturend in zijn.

ORGANISATIE

Deze sleutel biedt perspectief op de manier waarop we onszelf met elkaar verbinden en onszelf organiseren. Deze sleutel geeft inzicht in posities, functies en de daarbij behorende belonings- en besluitvormingsprocessen binnen het bedrijf. Welke rollen zijn er, wie heeft welke (in)formele macht? Wordt macht gerouleerd of is ze behouden aan een enkeling? Hoe ontwikkelt zich macht, hoe wordt ze gebruikt, en ook, hoe wordt zij weer afgenomen? Welke juridische vorm kent het bedrijf?

Voor wie organiseer je wel/niet. Hoe zit het met toelating tot het bedrijf en uitsluiting op welke manier dan ook. Welk aanname beleid kent het bedrijf?

Binnen het Veerhuis is het DeelGenootschap ontwikkeld als antwoord vanuit de nieuwe economie op de huidige juridische structuren.

WAARDE

Deze sleutel omvat de manier waarop we (economische) waarde scheppen en waarop we deze met elkaar bepalen en verdelen. Wat vinden we van waarde? Hoe creëren we die waarde? Hoe wordt vraag en aanbod afgestemd? Komt wederkerigheid hierin tot uitdrukking? Hoe komt de prijs tot stand, hoe ziet de verdeling van de winst eruit?

Vindt er bij de productie schade aan derden plaats en hoe worden die daarvoor gecompenseerd?

Hoe ontwikkelt zich de waarde-keten naar een waarde-netwerk? Van geld als doel naar geld en/of andere uitruilsystemen als middel. Het gaat hier niet om morele normen en waarden maar om concrete producten en diensten.

Deze sleutel gaat ook over het zicht krijgen op eigen capaciteiten en behoeften als grondslag van waaruit (economische) waarde tot stand komt.

AARDE

Deze sleutel geeft perspectief op de manier waarop we de aarde, de basis voor ons bestaan, gebruiken. De aarde geeft ons zicht op de werkelijkheid en laat ons het effect van onze activiteit zien. Wat is er nu beschikbaar, waar moet je het nu mee doen? We eren natuurwetten als uitgangspunt voor de invulling van de andere sleutels; honoreren van cyclische processen zoals leven en dood, natuurlijke groei, afstervingen en geboorteprocessen, het belang van diversiteit en de natuurlijke grootte van ecosystemen. We stellen de vraag: hoe ben je geaard als organisatie, wat is je eigen gronding?