Intentieverklaring

Graag vertellen wij wat onze uitgangspunten zijn voor de manier waarop wij onze organisatie inrichten. Hiervoor hanteren wij de zes sleutels van transitie.

Heb je vragen, op en aanmerkingen.. laat het ons weten. Ook voor ons is het immers een zoektocht die nooit ophoudt.

Zijnsvraag/ Ik ben

Intentie
Economy Transformers DeelGenootschap streeft ernaar om met elkaar te bouwen aan een samenleving en economie die gebaseerd is op liefde en vertrouwen. Dat vraagt ons insziens om het volgende inzicht. Aan de ene kant beseffen wij ons dat we op Aarde diep met elkaar verbonden zijn, in een wereldwijde economie leven en als zodanig werkelijk in elkaars basisbehoeften zullen willen voorzien. Aan de andere kant heeft elk individueel mens zijn eigenheid waaraan hij/zij uitdrukking wil geven in de wereld. Het is aan ons als samenleving om in goed onderling overleg voor een goede afstemming te zorgen tussen deze twee tegengestelde behoeften – in elkaars behoeften voorzien en jezelf volledig tot uitdrukking kunnen brengen. Samenpakkend; we streven naar een vrij-gelijk-samenleving, voor alles en iedereen. En daar bouwen wij nu al aan.

Dat doen wij nu onder meer met het aanbieden van een opleiding tot samenlevingskunst binnen de Economy Transformers Academy en met het begeleiden van organisaties bij verandervraagstukken en het opzetten van multi- stakeholder projecten vanuit Economy Transformers Business Solutions.

Wij zijn een DeelGenootschap.

Waar uit zich dit in
Elk mens is mede veroorzaker van wat zich binnen Economy Transformers ontwikkelt, vij. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en draagt vanuit eigen kracht bij aan het geheel van Economy Transformers, samen. Dit betekent ook dat we ernaar streven om vanuit de mens te organiseren en niet vanuit taak en /of doelstelling.
Economy Transformers schept vreugde voor het individu en het gezamenlijke streven.

Relatie

Intentie
Communicatie vindt plaats vanuit een basisvertrouwen in de mens, de mogelijkheden en de heelheid van het bestaan.
We vertellen niet zomaar verhalen. We beschrijven zoveel mogelijk wat is… ook onze visie, missie… We willen geen beter beeld overbrengen dan wat nu is.
ET wil authentiek zijn in haar verhaal en spreekt dit vermogen ook in anderen aan. We eren de eigenheid van mensen zich door ons te laten inspireren of niet. We zijn een open groep en gaan vanuit eigen kracht verbindingen aan daar waar mogelijk en zinnig.

Waar uit zich dat in
Vier keer per jaar organiseren wij rond de seizoenswisseling een vrij toegankelijke Economy Transformers kennismakings- / ontmoetingsdag in het Veerhuis, Varik voor iedereen die interesse heeft. Elke eenentwintigste van de maand verzorgt Economy Transformers een nieuwsbrief waarvoor je je kosteloos kan aanmelden.
Op onze website nodigen we je onder meer uit te reageren op ons en feedback achter te laten. We delen graag je oproep voor events, lezingen en we nodigen je graag uit om een blog op onze site te zetten.
We proberen zo transparant mogelijk te zijn in onze verslaglegging / verantwoording hoe we zelf omgaan met de zes sleutels waarvan dit document getuigt. Wie zijn we, hoe organiseren we ons en hoe gaan we bijvoorbeeld zelf om met waardevormende processen onderling en met externen? Vragen die wij onszelf op een constante basis stellen. We zijn zelf kritisch en organiseren het kritische vermogen om ons heen om te zorgen voor de noodzakelijke feedback.
We gaan partnerschappen en verbindingen aan vanuit het DeelGenootschap op het moment dat intentie en vorm daarom vragen.

Het Veerhuis, Henry Mentink, is een belangrijke samenwerkingspartner van ET. We delen onze intentie, Damaris zit in het bestuur van de Uno Foundation (eigenaar van het Veerhuis) en het Veerhuis stelt haar ruimtes voor een minimale vergoeding ter beschikking aan onze maandelijkse Academy bijeenkomsten en de kennismakingsbijeenkomsten. Het Veerhuis is ook een pionier die werkt met de zes sleutels waarmee hij ze uitdraagt en zichtbaar en beleefbaar maakt.

Eigendom

Intentie
Als DeelGenootschap hebben we deelgenoten en bondgenoten om ons heen die daarmee actief worden uitgenodigd zich onderdeel te voelen van de kringloop die vanuit de bron naar buiten toe stroomt en ook weer gevoed kan en mag worden door mensen die uit de bron drinken.
Economy Transformers is als waardevormende organisatie van zichzelf en kent een structuur die dit onderschrijft. Een enkeling kan geen individueel (monetair) profijt hebben aan de opgebouwde waarde binnen Economy Transformers.

Waarin uit zich dat
Alle ontwikkelde kennis en inhouden binnen Economy Transformers worden onder creative commons relations vrij beschikbaar gesteld voor gebruik en verspreiding. Dat wil zeggen: alles is vrij te gebruiken en daarbij nodigen wij je actief uit een relatie met ons aan te gaan als deelgenoot of als bondgenoot. We vragen je dan om de bron te voeden en dit kan door je ervaringen en inzichten te delen met de organisatie en daarnaast kan je ons DeelGenootschap voeden met een financiële bijdrage.

Economy Transformers zelf is op eenzelfde wijze schatplichtig aan Rudolf Steiner van wie Damaris (oprichtster Economy Transformers) en ook Jac (oprichter Economy Transformers Academy) leerde over de betekenis van vrij gelijk samen voor het zoeken naar antwoorden op sociale vraagstukken. Principes waar Economy Transformers weer, weliswaar op heel eigen wijze, actief mee werkt bij het verhelderen en aangaan van individuele, organisatorische en maatschappelijke transitie vraagstukken.

Organisatie

Intentie
We hebben ons als DeelGenootschap georganiseerd. Uitgangspunt hierin is het organiseren op basis van liefde en vertrouwen met een gezonde balans tussen ieders individuele streven gericht op een gemeenschappelijke intentie en hoe die twee zich op een gezonde manier tot elkaar verhouden. Besluiten worden zo genomen opdat mensen in hun kracht staan en verantwoordelijkheid nemen en dragen. In een DeelGenootschap organiseer je met elkaar zo dat iedereen de voor hem/haar juiste plek inneemt en gezien en gehoord wordt als persoon.

Hoe krijgt dit vorm
Er is een bronorgaan waarin Damaris en Jac zitting hebben. Het bronorgaan verzorgd de IK BEn van Economy Transformers door de organisatie heen en zorg voor terugkerende schaalbijeenkomsten waarbinnen mensen zich met elkaar en de bron kunnen verbinden.
Besluiten aangaande Economy Transformers worden op basis van de adviesprocedure genomen door de initiatiefnemers. Indien er vraagstukken liggen die iedereen aangaan dan kan besloten worden een besluitvormingsgroep in te stellen (meer info zie www.bouwenmetmensen.nl).

Als brug naar de wereld van nu hebben wij nog een Fonds op Naam bij de Iona Stichting (anbi status) welke onze gelden belasting aftrekbaar beheerd. De academie en business solutions hebben beide zakelijke rekeningen.

Indien sprake is van partnerschappen dan verbinden wij ons vanuit onze missie met de mensen en organisaties waarmee een gemeenschappelijke intentie gevoeld wordt. Daarbij onderzoeken we telkens welke organisatievorm dit mogelijk maakt.

Op dit moment kent Economy Transformers twee actieve loten aan de boom:

  • Economy Transformers Business Solutions
  • Economy Transformers Academy

Waarde

Intentie
Waardevorming komt tot stand door samenwerking. De verdeling van mogelijke opbrengsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokkenen.

Kort gezegd scheppen wij met elkaar de volgende waarden:

  • we ontwikkelen nieuwe gedachten, ideeën en toepassingsmogelijkheden, soms in een onderzoekslab binnen de Economy Transformers Academy
  • we begeleiden mensen en organisaties bij hun transitie vragen op individueel, organisatie en maatschappelijk niveau. Dit laatste door het opzetten van multi-stakeholder projecten op te zetten en te begeleiden
  • we begeleiden individuele mensen om in zichzelf verankerde mensen te worden die zich sterk genoeg voelen om economie omvormende initiatieven te nemen.

Wij streven ernaar waardevormende processen expliciet te maken. Wie draagt bij aan de waarde die we scheppen en hoe wordt hieraan recht gedaan. Ons streven is erop gericht elke inspanning binnen Economy Transformers te vereffenen. Dit kan in de vorm van geld, in natura of ook in de vorm van een voor beide partijen kloppende (immateriële) waardeuitruil.

Hoe krijgt dit vorm
Mensen en organisaties die werken met de zes sleutels en ‘vrij gelijk samen’ en zich verenigen binnen de beweging van DeelGenootschappen, vragen we actief om bondgenoot te worden en de bron te voeden met kennis, ervaring en ook indien mogelijk een financiële vergoeding.
Dit geldt ook voor Economy Transformers Business Solutions die 10% van haar inkomsten aan het Economy Transformers deelgenootschap afdraagt.
Zo draagt iedereen bij aan een vrije ruimte voor verdere ontwikkeling van ons gedachtegoed.

Aarde

Intentie en vorm
Respect voor mens en natuur is de basis van al ons handelen.
Activiteiten van Economy Transformers dragen bij aan de vitaliteit van het menselijke en natuurlijke organisme.
Wij zijn ons bewust van het belang van diversiteit voor een sociaal organisme en ontwikkelen ons bewustzijn om diversiteit ook mogelijk te maken, aan te trekken.
Groei vindt organisch plaats vanuit en met de mensen die zich aan het Economy Transformers DeelGenootschap verbinden. Geldstromen mogen niet groter zijn dan wij vanuit Economy Transformers met mensen inhoud kunnen geven.
De menselijke maat der dingen is leidend.
Wij realiseren ons de processen van leven dood leven en zullen ons geregeld afvragen hoe levendig onze structuren nog zijn en of deze aan versterving toe zijn. De aarde als spiegel van de realiteit dwingt ons voortdurend kritisch te zijn naar onze eigen transformatie naar de nieuwe economie. Wat vraagt dit van ons persoonlijk aan groei en ontwikkeling en hoe passen ons denken en onze structuren daarbij?

In het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoeken we naar een eerlijke en duurzame vorm van gebruik. Vanzelfsprekend organiseren wij onze events met biologische producten. Zorgen we voor duurzame print processen e.d.

Economy Transformers bevindt zich in een eco-systeem waarin (economische) systeem transitie en persoonlijk leiderschap sleutelbegrippen zijn. Diverse academies en netwerk organisaties richten zich op deze transitie. Daar waar zinvol verbinden wij ons daarmee.

Wij hebben oog voor de diversiteit die het manlijke en vrouwelijke inbrengt. En hoe dit ook in proces en inhoud zichtbaar en geëerd wordt. We werken actief met deze verschillen en eren beide kwaliteiten die nodig zijn voor vitale groepsprocessen en een wereld in balans.

Aarde draagt ook verankering in zich. Wij proberen ons als organisatie stevig in onszelf te verankeren. Wij creëren vanuit onze eigen kracht en zullen alleen op die manier de juiste schakel kunnen toevoegen aan het geheel.

In de natuur leeft een ander besef van tijd. Niet alleen causaliteit maar ook synchronisiteit en zelfs finaliteit is daar aanwezig. Wij willen meebewegen met de wisselingen van de seizoenen, in flow zijn met het aarde ritme.. met dat wat nu is. Zorgen dat zaken vanzelf mogen gaan, dat we als het ware in de synchroniciteit vallen. En daarnaast werken we actief met het begrip finaliteit. Het idee is er al, het begrip van hoe iets eruit zou kunnen gaan zien, wat je in essentie wil. Om daar dan vanuit het nu naar toe te werken. Wij hebben een stip op de horizon, beweeg je mee daar naartoe?